Studimi i tregut të punës për studentët e UT


Kërkimi që synohet përmes këtij pyetësori do t’i shërbeje procesit të akreditimit dhevendimmarjes së UT për zhvillimin e programeve ekzistuese të studimit dhe hapjes së programeve të reja bazuar në nevojat dinamike të tregut, adresimit gjithnjë e më të mirë të ndihmës që mund të japin strukturat e UT në punësimin e të diplomuarve.

Do ta vlerësonim maksimalisht kontributin Tuaj për përballimin e kësaj problematike duke filluar nga pjesëmarrja në realizimin e këtij kërkimi nëpërmjet plotësimit të këtij pyetësori.

Duke ju falenderuar paraprakisht ju urojmë një bashkëpunim të frytshëm!

Emri *
Mbiemri *
Viti i lindjes *
Qyteti i lindjes *
Vendbanimi aktual (qyteti)*
Diplomua në Universitetin e Tiranës, Fakulteti *
Programi i studimit *
Viti i Diplomimit *
 

 
Po (specifiko)
Jo